Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Szukaj
0 Szukaj
Szukaj

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Opomarket


Sklep Internetowy Opomarket dba o prawa konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumentów, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BOMA Bogdan Nowak, sklep internetowy Opomarket.pl ul. Krakowska 162 40-393 Katowice).


2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 


Regulamin

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

2. Adres reklamacyjny:

BOMA Bogdan Nowak sklep Opomarket.pl

ul. Krakowska 162

40-393 Katowice

 

3. Cennik dostaw, odbioru towaru - Koszty dostawy uzależnione są od ilości zamówionych towarów oraz od ich rodzaju i wagi

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Katowiach ul. Krakowska 162 - TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ PRZEDPŁACIE (przelew zwykły).

Opony samochodowe - osobowe, łańcuchy śniegowe:

  • przesyłka kurierska pobraniowa (płatne przy dostawie towaru)

1 sztuka = 0zł

2 sztuki = 0zł

3 sztuki = 0zł

4 sztuki = 0zł

powyżej analogicznie

  • przesyłka kurierska przedpłata (płatne przelewem standardowym)

1 sztuka = 0zł

2 sztuki = 0zł

3 sztuki = 0zł

4 sztuki = 0zł

powyżej analogicznie

Opony ciężarowe, niektóre opony do SUV, dostawczych i 4x4:

Powyżej 1 sztuki identycznych opon = bezpłatnie.
Dla 1 sztuki koszty są podane w koszyku podczas składania zamówienia.
opona ciężarowa 17.5 cala = 49zł
opona ciężarowa >17,5 cala = 98zł

Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu podano krótszy termin. W przypadku wybrania produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu wylicza się w następujący sposób:

  • W przypadku przedpłaty – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy
  • W przypadku pobrania – od dnia złożenia zamówienia

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów, czasu dostarczenia przez przewoźnika i wybranej firmy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, żeby ten czas był jak najkrótszy.

Informujemy, że każda wysłana opona to osobna paczka. To wymóg przewoźnika z którym współpracujemy (DPD).

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Podczas odbioru przesyłki kupujący powinien dokładnie sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

Metody i terminy płatności

W sklepie internetowym opomarket.pl udostępnia się następujące sposoby płatności z tytułu umowy Sprzedaży:

  • - Płatność pobraniowa (przy odbiorze przesyłki),
  • - Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy BOMA Bogdan Nowak numer rachunku bankowego : 75 1050 1214 1000 0007 0006 3472 W tytule przelewu prosimy o podanie treści: "Opomarket numer zamówienia: xxxx".
  • - Płatność elektroniczna obsługiwana przez firmę iMoje (ING Bank Śląski).
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego iMoje


W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności pobraniowej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

4. Dane kontaktowe:

BOMA Bogdan Nowak sklep Opomarket.pl

ul. Krakowska 162

40-393 Katowice

telefon: 32 204 98 00 mail: kontakt@opomarket.pl punkt kontaktowy: kontakt@opomarket.pl

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.opomarket.pl/pomoc.html

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11a. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11b. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.opomarket.pl/pomoc.html Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem opomarket.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

23.Sprzedający: 

BOMA Bogdan Nowak z siedzibą przy ul. Krakowska 162 40-393 Katowice (adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń) działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 15885/2011, NIP: 634-006-95-25, REGON: 271110336, punkt kontaktowy, mail kontaktowy: kontakt@opomarket.pl, telefon: 32 204 98 00 KONTO BANKOWE: 75 1050 1214 1000 0007 0006 3472

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z artykułami Kodeksu cywilnego lub Ustawy o Prawach Konsumenta, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego: dowodu zakupu.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu opomarket.pl, należy je wszystkie wyłączyć. 

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.Jakość produktów. Opony sprzedawane przez sklep opomarket.pl pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.

Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Jeśli opony są starsze niż 2 letnie - podajemy rok produkcji w postaci ciągu znaków DOT XXYY, gdzie XXYY to rok produkcji.

12. Fotografie. Zdjęcia produktów prezentowane w sklepie to fotografie lub wizualizacje poglądowe. Dlatego wygląd towarów umieszczonych na stronie może nieco odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

13. Opinie. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na stronach produkowych sklepu Opomarket indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów. Umożliwiamy wystawienie opinii o produktach każdemu użytkownikowi sklepu. Opinie nie są przez nas weryfikowane.
Niedopuszczalne opinie: treści przestępcze, nielegalne treści, bezprawne groźby, treści gloryfikujące przemoc, dyskryminację, rasistowskie, takie, które naruszają prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, inne prawa wyłączne lub prawa osobiste osób trzecich, opinie zawierające dane osobowe, treści bez wartości informacyjnej (np. bezsensowne sekwencje liczb, ciągi liter, symboli), opinie obraźliwe, łamiące prawo, zawierające wulgaryzmy, i inne niezgodne z ogólnie przyjętymi normami nie będą publikowane.
Moderacja treści: każda opinia przed opublikowaniem jest sprawdzana przez zespół moderacyjny. Osoby, które czytają wszystkie przesłane recenzje i sprawdzają zgodność z ogólnie przyjętymi normami i zasadami, aby opinie prezentowały rzetelny oraz prawdziwy feedback.
Mechanizm zgłoszeń: wyznaczyliśmy punkt kontaktowy - wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości i uwag prosimy kierować na adres mailowy kontakt@opomarket.pl
Procedura odwoławcza: jeśli napisałeś opinię, a my jej nieopublikowaliśmy możesz się odwołać od naszej decyzji. W tym celu skontaktuj się z nami korzystając z wyznaczonego punktu kontaktowego.


14. Sortowanie wyników wyszukiwania. Katalog produktów domyślnie sortowany jest od najniższej ceny. Umożliwiamy też zmianę domyślnego rodzaju sortowania na następujące rodzaje sortowania wyników wyszukiwania: 

Sortowanie od najnowszych produktów - to wyniki wyszukiwania ułożone w taki sposób, że produkty najpóźniej dodane do oferty prezentowane są u góry wyników wyszukiwania

Sortowanie po nazwie produktu rosnąco - to wyniki wyszukiwania ułożone w sposób alfabetyczny zaczynając od pierwszej litery alfabetu

Sortowanie po nazwie produktu malejąco - to wyniki wyszukiwania ułożone w sposób alfabetyczny zaczynając od ostatniej litery alfabetu

Sortowanie po oglądalności - to wyniki wyszukiwania ułożone w takie sposób, że produkty najczęściej oglądane przez użytkowników sklepu prezentowane są u góry wyników wyszukiwania.

Nie oferujemy innych możliwości sortowania produktów.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie” i zaznaczenie checkboxa „Przyjmuję do wiadomości, że złożenie zamówienia

pociąga obowiązek zapłaty”.

3. Zawarcie umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym www.opomarket.pl

Cena produktu widoczna w sklepie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (oznaczona jako ‘z VAT’), oraz cena podana w złotych polskich bez podatku VAT (oznaczona jako ‘netto’)

O łącznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat (w sposób automatyczny) o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie komunikatem mailowym i przekazuje zamówienie do realizacji.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi ww. wiadomości mailowej. Szczegóły takiego zamówienia są też utrwalone w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

10. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

11. Za zakupiony towar wystawiamy faktury i przesyłamy w formie elektronicznej. Gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podajesz podczas składania zamówienia. Nie odpowiadamy za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane wskażesz podczas rejestracji lub gdy składasz zamówienie. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie, możesz zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobisz, wystawimy i wyślemy Ci fakturę w formie papierowej. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym (Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.), który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.boma.pl/formularze/odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc_BOMA.pdf

 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu na konto przelew dokonany może zostać jedynie na polskie konto bankowe.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży

§5a. Konsumenci

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: rozmiar, marka, model, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, oraz występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym *parametry na etykiecie (*nie dotyczy akcesoriów i łańcuchów), również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

8. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego..

10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub  Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży, lub brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży, lub z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

12. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

13. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy:

BOMA Hurtownia Ogumienia, dział OPOMARKET, z dopiskiem REKLAMACJA

Krakowska 162, 40-393 Katowice

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

§5b. Przedsiębiorcy

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

Scenariusz a: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

Scenariusz b: żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy fizyczny 

BOMA Hurtownia Ogumienia, dział OPOMARKET, z dopiskiem REKLAMACJA

Krakowska 162, 40-393 Katowice lub mailowy kontakt@opomarket.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.opomarket.pl/i1,polityka-prywatnosci.html

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.opomarket.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.